Vybereme za Vás do jakých dveří vstoupíte

Pojmy

Uznání dluhu

Jednostranné písemné právní jednání, které dlužník adresuje věřiteli a kterým uznává určitý dluh vůči němu. Jde o jednu z forem utvrzení závazku, jejíž funkce spočívá v tom, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době uznání. Nedochází tím proto k zániku původního závazku a vzniku nového, ale pouze se tím ulehčuje procesní situace věřitele, který tak existenci dluhu nemusí prokazovat, naopak důkazní břemeno přechází na dlužníka. Uznání dluhu má za následek přerušení běhu dosavadní promlčecí lhůty a zahájení běhu nové, vždy desetileté, která začne běžet ode dne, kdy k uznání došlo.

Směnka

Jedná se o cenný papír vydaný buď ve formě na řád, nebo na jméno. Směnka je řazena mezi tzv. abstraktní cenné papíry, ke svému vzniku tedy nepotřebuje právní důvod (kauzu), obstojí sama o sobě. Toto je možné smluvně ošetřit (i ústně), na dlužníkovi pak ale zůstává důkazní břemeno prokázání důvod vzniku směnečného závazku. Směnka je promlčená tři roky po splatnosti.

Pohledávka

Právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost tento závazek vůči věřiteli vyrovnat. Je to vlastně obchodní úvěr, který vzniká tím, že prodávající umožní odklad platby kupujícímu za dodané výrobky či služby. Splatnost pohledávky ve většině případů určuje smlouva. Pokud není pohledávka uhrazena do konce data splatnosti uvedeném na smlouvě, dostává se dlužník do prodlení a je možné pohledávku vymáhat.

Půjčka

Je typem závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Doba promlčení smlouvy o zápůjčce/ půjčce je 3 roky od termínu splatnosti, pokud však nebyly podniknuty právní nebo věcné kroky ze strany věřitele, či dlužníka. V tomto případě se počítá promlčení například od posledního data splátky ze strany dlužníka.

Mimosoudní vymáhání

Mimosoudním vymáháním se dají řešit veškeré pohledávky, které nebyly řešeny soudem, mnohdy i tehdy, nebylo-li soudní vymáhání úspěšné. Jde o způsob tzv. staré doby, v dnešní době internetu, většina dlužníků zná své práva a možnosti obrany proti návštěvě vymahače. Z tohoto důvodu se i my přikláníme většinou k řešení soudní cestou, která má své formy a výsledky jasně dané.

Exekuce

Nebo také vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Jako vykonávací řízení tedy sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v řízení nalézacím, jestliže poté nedošlo k dobrovolnému plnění ze strany povinného.

Detektivní služby

Tuto službu zprostředkujeme v rámci mimosoudního řízení, případně i jako samostatnou službu. Jedná se o zdroj informací a majetkových poměrů právnických i fyzických osob. Jde o zdroj důkazů, které povedou k úspěšnému vyřešení vaší pohledávky. Zprostředkujeme mimo pohledávky i běžné detektivní služby, například sledování nevěrných partnerů, potencionálních obchodních partnerů, zajištění důkazů o ilegálním pracovním poměru apod. Díky této službě předejdete obavám či finančním ztrátám.

Soudní vymáhání

Soudní vymáhání se realizuje prostřednictvím advokátní kanceláře, která připraví a podá návrh k soudu pro vydání platebního rozkazu, případně Rozsudku soudu. Máme věcné informace o interních advokátech jednotlivých vymáhacích agentur, které zajistí maximální servis pro jejich klienty. Pokud dlužník nezaplatí, lze se dodatečně obrátit se svým nárokem na exekutora, některé vymáhací agentury mají smluvně vázané exekutory i insolvenční správce, což Vám zajistí jistotu vykonání exekuce v plném rozsahu.

Dluhopisy

Jde o cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj financování, aniž by si musel půjčit (např. v bance), jeho věřitelská základna je tak rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů.

Zadat poptávku

Ozveme se Vám ihned po zpracování zprávy

TOP