Vybereme za Vás do jakých dveří vstoupíte

Dluhopisy

Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj financování, aniž by si musel půjčit (např. v bance), jeho věřitelská základna je tak rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů.

Dluhopisy typicky emituje stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba). Může ale i jakákoli fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB nebo pokud je udělena výjimka ČNB, např. velikostí emise do 1 mil. eur. V jiném případě může být nabízen pouze neveřejně. Dluhopis je vedle akcií nejvýznamnější cenný papír finančních trhů, dluhopisy (především státní) se obchodují ve značných objemech na mimoburzovních finančních trzích.

Parametry dluhopisů

·        Označení dluhopisu

·        Konvence pro počítání časových intervalů

·        Charakter úrokového výnosu, kupónová sazba, od které se odvozuje velikost kupónové platby

·        Frekvence výplaty kupónových plateb

·        Jmenovitá hodnota

·        Doba do splatnosti

·        Doba života dluhopisu

·        Denominace

·        Emitent, typ emitenta

·        Další práva držitele a emitenta

·        Zajištění proti inflaci

·        Forma dluhopisu

·        Způsob převoditelnosti

·        Cena/výnos

 

Dluhopisy lze dělit podle několika kritérií, nejčastěji jsou dluhopisy děleny podle rizika, emitenta, doby splatnosti, způsobu úročení a podle správ s nimi spojených (např. vyměnitelné dluhopisy). Mimo tyto skupiny lze v literatuře najít celou řadu dalších dělení, např. podle podoby...

Podle emitenta

Rozdělení na dluhopisy podle emitenta spočívá v dělení, podle toho, kdo a za jaké situace tyto dluhopisy vydal. Význam tohoto dělení spočívá v určení rizika podle důvěryhodnosti emitenta. Velké riziko sebou nese větší výnos, ale je spojen s nízkou likviditou. Samozřejmě i při tomto dělení je třeba zvažovat další faktory, neboť důvěryhodnost se může s časem měnit.

·        Státní dluhopisy

·        Komunální dluhopisy (municipální)

·        Korporátní dluhopisy (podnikové

·        Bankovní dluhopisy 

·        Pokladniční poukázky 

Podle doby splatnosti

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost emise, je doba splatnosti. Obecně platí, že čím dříve je dluhopis splatný, tím menší je riziko defaultu, a tedy nižší úrok. Toto tvrzení platí pouze u srovnatelných typů emitentů a dluhopisů. Obecně lze uvažovat dluhopisy:

·        Krátkodobé dluhopisy 

·        Střednědobé dluhopisy 

·        Dlouhodobé dluhopisy 

Podle způsobu úročení      

Dalším typickým dělením dluhopisů je dělení podle způsobu, jak je nastaveno úročení dluhopisu. Tento způsob bývá malými investory velmi často považován za prioritní, pro velké investory má menší váhu, neboť není spojen s likviditou.

·        Dluhopisy s pevným kupónem (zúročením)

·        Dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem (proměnlivým zúročením

·        dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem)

·        Indexované dluhopisy 

Existují i další typy dluhopisů, které se obecně vyznačují tím, že finanční inovace jich vytvořila mnoho druhů na rozdíl od akcií, které jsou již století stejné.

·        konvertibilní dluhopisy

·        prioritní dluhopisy

·        podřízené dluhopisy

·        svlečené dluhopisy

·        vypověditelné dluhopisy

·        perpetuitní dluhopisy

·        dluhopisy s odloženou platbou

 

Převzato z Wikipedie

Poptejte nezávazně naší službu. Popište nám Vaší pohledávku

Zadat poptávku

Ozveme se Vám ihned po zpracování zprávy

TOP